Bismillah Yuva Puraskar, 2012 (Sangeet Natak Akademi, Delhi)
Mallikarjun Mansoor Yuva Puraskar by Karnataka Government 2010
Shanmukhanand Shiromani Puraskar, 2009 Mumbai